แบบประเมินความพึงพอใจ Stang Library Training "การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 2"

มีคำถาม 7 ในแบบสำรวจนี้