แบบประเมินความพึงพอใจ Stang Library Training "การใช้เครื่องมือช่วยเข้าถึงผลงานวิจัยฉบับเต็ม: Unpaywall & EZProxy Redirect รุ่นที่ 4"

มีคำถาม 7 ในแบบสำรวจนี้