แบบประเมินความพึงพอใจ Stang Library Training "การประยุกต์ใช้ Generative AI: Research Assistant ด้วย SciSpace รุ่นที่ 2"

มีคำถาม 7 ในแบบสำรวจนี้